ҚазТрансГаз Аймақ АҚ 2023 жылғы қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есепті ұсынды.

2023 жылдың 31 желтоқсанындағы аудит жүргізілелген деректерге сәйкес (егер өзгесі көрсетілмесе, мың теңгемен):

  • компанияның меншікті капиталы 2022 жылмен салыстырғанда 2023 жылы 166,4 млрд теңгеден 169,9 млрд теңгеге ұлғайды;
  • жиынтық активтер 368,6 млрд теңгеден 388 млрд теңгеге көбейген;
  • жиынтық міндеттемелер 202,2 млрд теңгеден 218,1 млрд теңгеге көбейген;
  • сату көлемі 298,1 млрд теңгеден 357,7 млрд теңгеге ұлғайды;
  • таза пайда 3,5 млрд теңге болды, ал 2022 жылы компания тіпті 5,6 млрд теңге шығындалған еді.